Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Ebies s.r.o.IČ 14158337, se sídlem Služovice-Vrbka 38, 747 28 Štěpánkovice, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství)
 

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


III. Záruční podmínky

1)      Kupujícímu je doporučeno, aby při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost obalu, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 

2)      Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@vakufolie.cz společně s pořízenou fotodokumentací a informací o poškození či případné neúplnosti zásilky.

3)      Kupující může zboží reklamovat řešit e-mailem na adrese: info@vakufolie.cz, kde postačí v prvním kroku zaslat údaje dle reklamačního protokolu (najdete v odkazu ke stažení dole na této stránce) společně s fotografiemi zjištěné vady a následně zboží zaslat na adresu: Ebies s.r.o., Služovice-Vrbka 38, 747 28 Štěpánkovice

4)      K zaslání reklamovaného zboží zpět Kupující využije Českou poštu - Balíkem do ruky.

5)      K reklamovanému zboží doporučujeme přiložit kopii reklamačního protokolu a nákupního dokladu, zejména je-li jiné jméno či adresa odesílatele, než kupující a není-li dohodnuto jinak (např. bylo již předem dodáno - zasláno e-mailem, poštou…). Zásilka by vždy měla být snadno identifikována a spárována s řešenou reklamací.

IV. Vyřízení reklamace

Prodávající v jednoznačných případech vyřizuje reklamaci hned a hned vydá rozhodnutí a jejím vyřízení. V ostatních případech zasílá fotodokumentaci společně s informacemi o vadě k posouzení výrobci zboží, o čemž Kupujícího taktéž informuje . V obou případech o postupu reklamace a způsobu vyřízení informuje Kupujícího na kontaktní e-mail uvedený v původní objednávce nebo následně na reklamačním protokolu – není-li domluveno jinak. V případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího o ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží je odesláno na adresu kupujícího uvedenou v původní objednávce, není-li uvedeno jinak. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží v termínu úložní doby daného dopravce je Prodávající oprávněn účtovat při novém zaslání reklamace částku spojenou s náklady na nové zaslání případně nové balné, které jinak není účtováno.
 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.6.2021
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

VZOR PRO REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

KUPUJÍCÍ UPLATŇUJÍCÍ REKLAMACI:

 Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………...
Adresa: ………………………………………………………………………………………………...................
Telefon a e-mail: ……………………………………………………………………………………………….....

PRODÁVAJÍCÍ:
Ebies s.r.o.
, Služovice-Vrbka 38, 74728 Štěpánkovice, IČ: 14158337
e-shop: www.vakufolie.cz
 

Místo a datum sepsání protokolu: ………………………….


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)


Vážení,

dne ………………………. jsem ve vašem e-shopu zakoupil/a toto zboží:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zboží má tuto vadu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Žádám o posouzení vady a vzhledem k povaze závady buď o výměnu zboží, nebo opravu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů, případně vrácení peněz na bankovní účet č: ………………………………………………………………………………………………………………………

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace, ev. potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, bude-li hned závada posouzena.
Předem děkuji za kladné vyřízení.

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s obchodními podmínkami internetového obchodu
www.vakufolie.cz a přikládám kopii faktury k zaslanému zboží a posílám jej na adresu:
Ebies s.r.o., Služovice-Vrbka 38, 747 28 Štěpánkovice


..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy: Kopie kupního dokladu